O Vás, s Vami, pre Vás

Z rokovania mestského zastupiteľstva

06.03.2014, Liptovský Mikuláš - Poslanci mestského zastupiteľstva sa vo štvrtok 6. marca stretli na svojom v poradí 43. zasadnutí.

Hlavnými témami rokovania bolo nakladanie s nebytovými priestormi rozpočtových organizácií, zriadenie novej materskej školy v Palúdzke a zmiernenie súťažných podmienok pri predaji Domu služieb.
   Dom kultúry, Múzeum Janka Kráľa, Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb i Verejnoprospešné služby ako rozpočtové organizácie mesta predložili mestskému zastupiteľstvu správu o prenájme budov a nebytových priestorov za rok 2013. Správu a zároveň zhodnotenie hospodárenia s bytmi predniesol vedúci novo vzniknutého oddelenia správy majetku mesta Mestského úradu, ktoré prebralo spravovanie mestských nájomných bytov po Bytovom podniku. Akciová spoločnosť, ktorá ukončila svoje pôsobenie koncom decembra minulého roka, zaznamenala v roku 2013 vo vývoji tržieb z prenájmu nebytových priestorov klesajúci trend. Za posledných päť rokov sa jej tržby znížili o 47 percent. Od roku 2000 bolo do nájmu pridelených spolu takmer 680 bytov. Výstavbou, rekonštrukciou alebo kúpou nadobudlo mesto do svojho vlastníctva od roku 2006 takmer 430 nájomných bytov.     
 
Nová súkromná škôlka
   Poslanci mestského zastupiteľstva súhlasili so zaradením súkromnej materskej školy  do siete škôl a školských zariadení v Liptovskom Mikuláši. Nové dve triedy pre približne štyridsať detí by mali byť zriadené v septembri 2015 v rodinnom dome na Ul. J. Žuffu v mestskej časti Palúdzka. Prevádzka škôlky vytvorí v meste šesť pracovných miest.
   
Dom služieb ponúknu v šiestom kole
   Počas zasadnutia sa diskutovalo aj o nových, miernejších súťažných podmienkach pre potenciálnych investorov. Vyvolalo ich plánované šieste kolo obchodnej verejnej  súťaže na predaj Domu služieb. Záujemca musí vybudovať namiesto tristopäťdesiat iba 150 nových parkovacích miest a Informačnému centru mesta, s ktorým sa počíta v rámci multifunkčného priestoru, bude slúžiť menšia plocha. Predajná cena ostáva na hodnote schválenej pre piate kolo súťaže vo výške 1 006 000 eur. 
 
Kontrola a partnerské vzťahy mesta
   Poslanci sa zaoberali aj správami hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly v príjmovej pokladnici Komunitného centra „Nový svet Hlboké“ a Inštrukčných detských jaslí. Prekovali správu o zahraničných vzťahoch mesta v minulom roku a schválili návrh akcií na tento rok.  

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára