O Vás, s Vami, pre Vás

V apríli mesto podalo tri žiadosti o spolufinancovanie projektov

24.04.2014, Liptovský Mikuláš - Zverejnením výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu, oblasť podpory Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov sa vytvorila možnosť mestám ako zriaďovateľom pamäťových a fondových inštitúcií a vlastníkom nehnuteľných kultúrnych pamiatok uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu týchto inštitúcií (knižnice, múzeá, galérie) a na revitalizáciu národných kultúrnych pamiatok (NKP).

 

    Mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s Múzeom Janka Kráľa a externým spracovateľom žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy pripravilo a podalo, formou žiadosti o nenávratný finančný príspevok, dva projekty: Depozitár Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši a Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.
   Cieľom prvého projektu Depozitár Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši je prístavba účelovej budovy – moderného depozitárneho priestoru s adekvátnym vnútorným vybavením a optimálnymi klimatickými podmienkami pre uchovávanie zbierkových predmetov Múzea Janka Kráľa – historického a kultúrneho dedičstva mesta Liptovský Mikuláš.
   Zámerom druhého projektu Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši je kompletná rekonštrukcia dvoch národných kultúrnych pamiatok – sídelných budov Múzea Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov č. 30 – 31. Rekonštrukciou sa zrevitalizujú dve NKP na území mesta Liptovský Mikuláš a zároveň sa rozšíri ich využitie mestským Múzeom Janka Kráľa.
   Rozpočet oboch projektov je spolu 1.769.251,43 eur, pričom spolufinancovanie projektov zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvojaŠtátneho rozpočtu SR je vo výške 95 percent celkových oprávnených výdavkov projektu. V prípade schválenia oboch projektov by tak mesto získalo formou nenávratného finančného príspevku viac ako 1,68 milióna eur na ich realizáciu.
   Okrem toho, v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, mesto v spolupráci s Komunitným centrom pripravilo projekt Materiálne vybavenie Komunitného centra Nový svet Hlboké. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň poskytovaných služieb komunitného centra zabezpečením vnútorného vybavenia a realizáciou komunitných aktivít zameraných na prácu s marginalizovanými rómskymi komunitami. Celkový rozpočet projektu je 11.500 eur, v prípade schválenia žiadosti o dotáciu bude projekt financovaný vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov (t.j. vo výške 10.925 eur) formou dotácie z Ministerstva vnútra SR.
    Zabezpečenie realizácie a spolufinancovanie týchto troch projektov bolo schválené Mestským zastupiteľstvom na jeho zasadnutí 3. 4. 2014, žiadosti boli na príslušné riadiace orgány odoslané v dňoch 8. a 11. 4. 2014.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára