O Vás, s Vami, pre Vás

S odborníkmi a verejnosťou o budúcom rozvoji Kamenného poľa

27.08.2014, Liptovský Mikuláš - V utorok 26. augusta sa v Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši konalo prerokovanie s odborníkmi i verejnosťou k zadaniu územného plánu zóny Kamenné pole.

Zadanie je potrebné pre budúce vypracovanie konkrétneho návrhu zóny.
    Mesto Liptovský Mikuláš má schválený územný plán z roku 2010. Pre lokalitu Kamenné pole v južnej časti mesta je však potrebné vypracovať podrobnejší plán, ktorý stanoví zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb či verejno-technického vybavenia územia. „Kamenné pole je v súčasnosti jedným z najvýznamnejších rozvojových území. Svojou polohou na príjazde do mesta, na brehu rieky Váh i v blízkosti budúceho dopravného uzla verejnej dopravy, sa stáva vstupným bodom do mesta,“ uviedla hlavná architektka mesta Tatiana Bachtíková.
    Zadanie pre územný plán zóny, ktorý je zverejnený aj na webovej stránke mesta,  bolo spracované na základe prieskumov a rozborov. Zohľadnené sú v ňom i budúca železničná a autobusová stanica, ktoré sa tam vybudujú v súvislosti s prekládkou železničnej trate popri diaľnici. „Lokalita je určená prevažne pre občiansku vybavenosť zameranú na služby. Pozemky na nábreží Váhu sú však vhodné na vybudovanie atraktívnej obytnej zóny,“ priblížil architekt Stanislav Barényi. 
    „Kamenné pole je jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich území v meste. Napriek tomu, že jeho napredovanie je v prvom rade v záujme investorov, snažíme sa byť nápomocní, čoho dôkazom je pripravovaná projektová dokumentácia na vybudovanie prístupovej cesty od Iľanovského mosta ponad osadu Hlboké. Tá odľahčí dopravne vyťažený stred mesta a umožní ďalší, prístupnejší vstup do tejto časti Liptovského Mikuláša,“ uviedol primátor mesta Alexander Slafkovský.
     Svoje pripomienky k textovej časti zadania môžu obyvatelia zasielať na adresu Mestského úradu do 16. septembra  2014.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára