O Vás, s Vami, pre Vás

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl

16.12.2014, Liptovský Mikuláš - V polovici januára budúceho roka sa uskutočnia zápisy detí do prvých ročníkov mestských základných škôl.

 

    Budúcich prvákov bude možné zapísať v piatok 16. januára a v pondelok 19. januára 2015 v čase od 14:00 do 17:30 h v priestoroch všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš: v ZŠ J. Kráľa, ZŠ Okoličianska, ZŠ M.R. Martákovej, ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu, ZŠ Čs. brigády, ZŠ s MŠ Demänovská.
    Zápis detí, ktoré dovŕšia do 31. 8. 2015 šesť rokov, aj deti s odloženým začiatkom povinnej dochádzky,  sa organizuje za prítomnosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. „Pri zápise okrem učiteľov 1. stupňa základnej školy, môže byť prítomný  špeciálny pedagóg alebo psychológ, ktorí cielenými diagnostickými prostriedkami dokážu posúdiť pripravenosť dieťaťa na nároky školy,“ uvádza Rastislav Kudlička, vedúci oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.  
      Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje:
  1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa /rodný list dieťaťa/,
  2. meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov /občiansky preukaz/.
 

     Bližšie informácie o mieste a podmienkach zápisu sa dozviete na webových sídlach jednotlivých škôl.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára