O Vás, s Vami, pre Vás

Riaditelia škôl požadujú dokončenie výmeny okien na školách

12.01.2015, Liptovský Mikuláš - O plánoch na najbližšie mesiace v oblasti školstva rokoval v pondelok 12. januára primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč s riaditeľmi základných, materských  a voľno časových škôl na území mesta.


   Viacerí riaditelia vzdelávacích inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je mesto,  apelovali na dokončenie výmeny okien. „Pre našu školu je na vybudovanie dvoch tried pre predprimárne vzdelávanie detí vyčlenených v rozpočte mesta 245 tisíc eur. V prípade vyhlásenia výzvy Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR, stoja za zmienku finančné prostriedky určené na prestavbu a zvyšovanie kapacít materských škôl. Ak by sa nám podarilo získať tieto financie, mestské peniaze by sme mohli použiť na iné potrebné investičné akcie, napríklad na dokončenie výmeny okien,“ uviedla riaditeľka ZŠ Okoličianska Ľudmila Sedliaková.
    Hovorili aj o myšlienke vybudovania atletickej dráhy a basketbalového ihriska v blízkosti Centra voľného času Liptovský Mikuláš. Diskutovalo sa tiež o zvýšení platu pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov v rámci originálnych kompetencií.  „Zo strany riaditeľov škôl odznelo viacero podnetných návrhov, ktorými sa určite budeme zaoberať,“ zdôraznil primátor Ján Blcháč.  
    Na území mesta je zriadených deväť mestských a cirkevných základných škôl, desať mestských a jedna súkromná materská škola.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára