O Vás, s Vami, pre Vás

Najvyšší kontrolný úrad nezistil závažné nedostatky

06.06.2014, Liptovský Mikuláš - Vo štvrtok 5. júna sa konalo 46. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláš.

Poslanci schválili spolufinancovanie projektu rómskych hliadok, stanovili výšku nájomného v Dominante a oboznámili sa s protokolom o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu.

   Poslanci mestského zastupiteľstva schválili výšku nájomného za nájomné byty v polyfunkčnom objekte na Hviezdoslavovej ulici, tzv. Dominante. „Výška ročného nájomného v hodnote viac ako 53-tisíc, predstavuje 3,44 percenta z celkových obstarávacích nákladov, čo je v súlade splatnou legislatívou. Tá povoľuje výšku nájomného maximálne do piatich percent obstarávacej ceny bytu,“ uviedol Jaroslav Chomo, vedúci oddelenia správy majetku mesta Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

Hospodárenie v súlade so zákonom
   Primátor mesta predložil protokol o výsledkoch kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom mesta, ktorý v Liptovskom Mikuláši vykonal od januára do apríla tohto roka Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR). „Na podnet občanov mesta kontrolovali najmä rozpočtové hospodárenie za rok 2013 a viaceré podnety spomenuté v petícii Stop drancovaniu majetku mesta, ktorá bola namierená proti súčasnému vedeniu. V protokole NKÚ konštatuje, že mesto Liptovský Mikuláš hospodári vo verejnom záujme, podľa platných predpisov a zákonov a že nenachádza žiadne nedostatky pri prešetrovaných rozhodnutiach, okrem dvoch administratívnych nedostatkov, ku ktorým sme prijali opatrenia,“ uviedol Alexander Slafkovský. „Trojmesačná kontrola preukázala správnosť našich krokov a rozhodnutí. Snažíme sa naprávať chyby z nedávnej minulosti. Len v tomto roku sa nám podarilo vrátiť do rozpočtu mesta viac ako 2 milióny eur,“ dodal primátor mesta.

Rómske občianske hliadky
   Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo aj spolufinancovanie projektu Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš vo výške viac ako 5 800 eur, čo predstavuje päť percent z celkových oprávnených výdavkov projektu za viac ako 117-tisíc eur. „O doloženie uznesenia zastupiteľstva o schválení spolufinancovania projektu nás požiadala Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Hliadkami chceme podporiť rozvoj komunity v Hlbokom, znížiť páchanie protispoločenských konaní, udržiavať verejný poriadok a štandardnú kvalitu životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít,“ spresnila Jana Kormaníková, projektová manažérka mesta Liptovský Mikuláš. V prípade schválenia projektu sa vytvoria dve hliadky, čím vznikne päť nových pracovných miest. Štyria členovia hliadky budú vybraní priamo z rómskej komunity a jeden koordinátor zo skupiny sociálne znevýhodnených osôb,“ dodala.
 

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára