O Vás, s Vami, pre Vás

Ministerstvo heliport stoplo, súhlasí s mestom

01.12.2014, Liptovský Mikuláš - Ministerstvo dopravy vyhovelo protestu krajského prokurátora, ktorý napadol rozhodnutie Okresného úradu v Žiline a zrušilo ho.

Žilinskí úradníci tak nemôžu vo veci heliportu v Liptovskej Ondrašovej nútiť Stavebný úrad Liptovský Mikuláš konať podľa neplatného územného plánu.
    O celej veci preto rozhodla najvyššia kompetentná inštancia – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Mestu bolo doručené jeho rozhodnutie z 26. novembra 2014, v ktorom prikazuje podriadenému Okresnému úradu v Žiline zrušiť jeho protizákonné rozhodnutie voči Stavebnému úradu Liptovský Mikuláš.
   „Pred časom som vyslovil názor, že žilinský okresný úrad konal účelovo a v rozpore so zákonom, ak nútil náš stavebný úrad rozhodovať podľa neplatného územného plánu. Vtedy som vyslovil názor, že o celej veci bude musieť nakoniec rozhodnúť žilinskému úradu nadriadený orgán, ktorým je ministerstvo dopravy,“ povedal primátor Alexander Slafkovský.
 
V rozpore so zákonom a ústavou
    V rozhodnutí ministerstva dopravy sa okrem iného uvádza, že Okresný úrad v Žiline nielenže porušoval zákon, ale konal aj v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Ministerstvo ďalej v rozhodnutí uvádza, že z konania okresného úradu vyplýva „neznalosť, v horšom prípade ignorácia príslušných ustanovení základných kompetenčných zákonov tvoriacich súčasť právneho systému, čo môže evokovať pochybnosť o nezávislosti prístupu okresného úradu k heliportu“. Podľa ministerstva právna úvaha okresného úradu, z ktorého vychádzal, nemá oporu v zákone. Medzi riadkami navyše ministerstvo naznačilo podozrenie z korupčného správania sa na žilinskom okresnom úrade.
   Ministerstvo ďalej konštatuje, že konanie žilinského okresného úradu zasahovalo do právomocí mesta Liptovský Mikuláš, ktoré sú garantované ústavou. Okresný úrad teraz musí vydať také rozhodnutie, ktoré bude v súlade so zákonom a ktoré umožní mikulášskemu stavebnému úradu konať podľa platného územného plánu mesta. „Znamená to, že zamietnutie žiadosti o vydanie územného rozhodnutie pre heliport a letisko v Liptovskej Ondrašovej našim stavebným úradom bolo v súlade so zákonom,“ vysvetlil primátor Liptovského Mikuláša.
     „Teraz je z rozhodnutia ministerstva zrejmé, že medzi mestom a investorom nebol založený taký právny vzťah, na základe ktorého by mohol od mesta požadovať kompenzáciu škody v rozsahu, ktorý cez médiá avizoval. Ak nejaké škoda vznikla, je potrebné ju riešiť na základe dohody medzi mestom a investorom alebo musí o nej rozhodnúť súd na základe posudku znalcov,“ dodal A. Slafkovský.
    Voči predmetnému verdiktu je možné podať odvolanie k rukám ministra dopravy alebo požiadať súd o preskúmanie tohto rozhodnutia.

Partneri

Mesto Liptovský MikulášDom KulturyKALENDÁR PODUJATÍ mesta Liptovský Mikuláš Informačné centrumMipasImafexAvisMHK32Múzeum Janka Klára